Privacy verklaring Buitenkans

Versie: 190802

Hieronder vindt u informatie hoe wij als zorgaanbieder Buitenkans gevestigd te Naereboutstraat 25, 4461 GR Goes omgaan met uw persoonsgegevens en hoe deze worden beschermd.

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking,

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende begeleiding. De rechtsgrond is dat Buitenkans begeleiding biedt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige zorg en Jeugdwet. Dit alles binnen de grenzen van de Europese Unie.

Uitwisselen van gegevens

Uw gegevens worden gebruikt bij het uitvoeren van passende begeleiding, partners zijn daarbij: uw gemeente of uw zorgkantoor en de Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg Zeeland (CKZ) die voor Buitenkans de zorgadministratie doet.

Uitsluitend met een door u ondertekende specifieke toestemmingsverklaring kan Buitenkans gegevens van u delen met derden. Indien u de toestemming om informatie te delen eerder wil intrekken dan moet Buitenkans uw wens honoreren.

De bewaartermijn van de gegevens.

Buitenkans is wettelijk verplicht om uw gegevens 15 jaar veilig te bewaren. U mag Buitenkans vragen om uw gegevens te verwijderen, Buitenkans zal u in dat verband een schriftelijke bevestiging sturen dat uw gegevens op uw verzoek zijn verwijderd. Deze bevestiging wordt dan 15 jaar gearchiveerd.

Uw recht  op inzage, correctie en verwijdering.

U heeft ten allen tijde recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen. Indien u uw gegevens die Buitenkans van u heeft wilt ontvangen, dan moet Buitenkans daaraan meewerken. U kunt uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering indienen door het sturen van een e-mail naar info@buitenkanswerkt.nl of door een persoonlijk gesprek met Jacques Roumen van Buitenkans tel: 0113250312.

Heeft u een klacht over de gegevensverwerking  

Wanneer u vindt dat wij onjuist met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen en verwerken. Dit in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.